Archive for the ‘פאה נכרית ברשות הרבים’ Category

ליאור עזרן – חן וכבוד

Monday, September 23rd, 2013

שקר החן 

הקונטרס “שקר החן” חושף את האמת שמאחורי הספר “חן וכבוד” שכתב ליאור עזרן שמתיימר להציג כביכול עדיפות הלכתית בפאה הנכרית ככיסוי ראש.
בספרו מציג עזרן רשימת פוסקים ארוכה אשר כביכול התירו את ההליכה בפאה הנכרית ברשות הרבים, תוך השמטת חלק מדבריהם שלכאורה אינם רלוונטיים.
הקונטרס “שקר החן” מציג את החלקים המושמטים אשר שופכים אור על התמונה ומציגים תמונה מלאה וברורה לגבי דעתם האמיתית של אותם פוסקים.

הקונטרס “שקר החן” הו”ל ע”י ארגון “נפשנו“. ארגון שבנפשו לחזק את הקדושה והצניעות בעם ישראל ומומלץ על-ידי גדולי הרבנים. (לקריאת ההמלצות לחצו כאן).

>>  להורדת הקונטרס לחצו כאן  <<

אנו מבקשים מכל מי שיראת ה’ בלבבו לשמור את הקובץ ולהפיץ קונטרס זה בכל דרך אפשרית למען הסר מכשול ולזיכוי הרבים.

לכל קוראי הקונטרס שקר החן ובו חשיפת התרמית ההלכתית מאת ליאור עזרן,
בס”ד זכה קונטרס זה לביקוש רב, וכעת אנו שואפים להוציא מהדורא מודפסת של הקונטרס ולהפיצו ברחבי הארץ,
ולשולחו לנותני ההסכמות למען יראו את אשר יצא תחת ידיהם ואולי יחזרו בהם,
המעוניינים לתרום עבור מטרה חשובה זו יכולים לפנות לmain@charedish.net
בכבוד רב – מס’ אברכים שכואבים את המצב.

אל תפסידו את הרכבת

Tuesday, September 14th, 2010

המהרש”ם הכהן על התורה זי”ע כתב: שהקדוש מקאשנייב שאל את אחיו הקדוש “במה נלך לקראת משיח? כי החסידים ירקדו לפניו והוא ישאל אותם על כל המאדאס הארורים שהולכות הנשים ומדמות עצמן לנשות עכו”ם וישאל כל אחד ואחד כאיזה ערלית הולכת אשתך? ולא יוכלו לענות כלום למשיח, ואמר שכוונתו על מה שהולכות נשים בטעם עכו”ם בשייטל (פאה) ובכה על זה הרב מקאשנייב מאוד”. (more…)

שתי מורות משוחחות זו עם זו

Wednesday, September 8th, 2010

שיחה א

א) המורה רבקה – : הגידי נא לי ! הרי היית חובשת פיאה ! למה עברת למטפחת – אני שמה לב בזמן האחרון שאת
חובשת אך ורק מטפחת ?

המורה שרה – : אָ – אָ – אָ ! זה סיפור שלם מורכב וארוך-!
לא עשיתי את זה סתם ככה !

(more…)

סיפורים קטנים על מעשים גדולים

Wednesday, September 8th, 2010

ראשי פרקים

 1. הרה”ג חיים קנייבסקי
 2. אורחות הבית למרן ר’ אלעזר מנחם מן שך זצוק”ל
 3. דברים נוקבים מאת הגה”ק רבי שמואל הלוי וואזנר שליט”א
 4. מבוא
 5. סיפורים קטנים על מעשים גדולים
 6. בזכות נשים צדקניות נגאלו ובזכותן עתידין להגאל
 7. הסערה השקטה
 8. תגובות והתבטאויות מכמה נשים אשר עשו את הצעד הנחוש הזה
 9. צניעות שהייתה בך היא חסה עלייך
 10. עטרה ליושנה
 11. ליקוט מעט מזעיר ממאמרי חז”ל והספה”ק בענין הצניעות
 12. מכתב הגאון הגדול רבי מאיר בראנדסדורפר שליט”א
 13. (more…)

סיכום קצר בענין לבישת פאה נכרית ברשות הרבים

Tuesday, September 7th, 2010

בס”ד
גמרא ראשונים אחרונים, השתלשלות הענינים, לימוד כף זכות, מראה מקומות ועוד

לזיכוי הרבים
בשאלות אפשר לפנות להרב אברהם ליפשיץ שליט”א
טל’  00-972-2-5825891

תוכן הענינים

א.    ראשה פרוע דאורייתא
ב.    מהות האיסור
ג.    לבישת פאה נכרית ברה”ר
ד.    פאה נכרית בש”ס ובראשונים
ה.    איסור פריעת ראש ושער באשה ערוה
ו.     השתלשלות הענינים
ז.     צניעות
ח.    שאלה לחידודא
ט.    שלטי הגבורים
י.     עושה שלום
יא.   לימוד כף זכות
יב.   ולא בשמים היא
יג.   לקט קטן מדברי הצדיקים


(more…)