Archive for the ‘מוסיקה – הלכות’ Category

מכתבי רבנים – כי דבר ה’ בזה

Monday, September 13th, 2010

(more…)

דברי הרבנים: הרב ויינטראוב, הרב נסים קרליץ, הרב ברעוודה

Monday, September 13th, 2010

בס”ד

דברי הגאון ר’ ישראל אלי’ה ויינטרויב שליט”א
שנאמרו בבית מדרש גבוה בלייקווד באמריקה ח’ חשוון תשנ”ה.

יש לנו קבלה מהגר”ח מוולאז’ין זצ”ל. המעשה היה בוולאז’ין מיד לאחר התפלה, ופתאום בכה ר’ חיים בדמעות שליש בלי איזה סיבה או איזה ענין בישיבה לעורר משהו מיוחד, ולאחר זמן הפסיק, ואח”כ המשיך לבכות בדמעות שליש. והתלמידים שעמדו שם ראו בזה דבר מוזר שהיה בוכה, ועוד שבכה, פסק, ובכה. הם שלחו אחד מהתלמידים לשאול אותו – “ילמדנו רבינו” (הרי כל תנועה של אדם גדול כולו לימוד, שימושה של תורה גדולה מלימודה) והשיב שבפעם הראשונה ראה איך שהתורה תהיה נעקרת מאירופה לצד השני של העולם לחלק השפל ביותר של כדור הארץ, ועל זה בכה איך שהכל יהיה נעקר. ואח”כ הפסיק והתבונן מה יהיה עם הירידה להחלק השני של כדור הארץ, ועל זה בכה ואמר “הלואי שהם ידעו איך לשמור בטהרה כמו שאנו שמרנו פה על הטהרה!” זה המעשה המקובל. ואומרים על הגאון ר’ חיים עוזר זצ”ל בשעת פריצת מלחמת העולם השניה שאמר שהוא מרגיש שהחלק הראשון של בכיית ר’ חיים מתקיים. וכן היה, שנעקר לגמרי. (more…)

אל תשמח ישראל אל גיל כעמים

Monday, September 13th, 2010

הרב אפרים לופט
[חלק נדפס ביתד נאמן, י”ד שבט, תשס”ד]

“אנחנו לא צריכים שום חינוך!”……  זה השם המקורי של שיר “מגוייר” חדש של להקה האנגלית “פינק פלויד” שנכנס בזמן האחרון לחתונות חרדיות. זה רק דוגמה אחת של השירים של פריקת עול, בין של גוים ובין של חרדים שמבטלים את השמחה והקדושה שראויות להיות בשמחת חתן וכלה, והופכים אותה למסיבה של הוללות רח”ל. (more…)

אל תשמח ישראל אל גיל כעמים

Monday, September 13th, 2010

בס”ד
כסלו, תשס”ד

אל תשמח ישראל אל גיל כעמים

חתונה יהודית היא שמחה של מצוה, וצריכים להיזהר בכל השמחות שלנו שלא לחקות את הגוים לעשות שמחה של הוללות וקלות ראש ע”י מוסיקה פראית ורועשת שנעשית דוקא לעורר את היצר הרע, ופשוט שאסור לנו להשמיע את הקולות האלה בשום שמחה יהודית. (more…)

רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט”א – רדיו “חרדי”

Monday, September 13th, 2010

מכתב מהגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט”א

בנוגע לשמיעה לרדיו “חרדי”

מיכל יהודה ליפקוביץ
זכרון מאיר (more…)

הקריבהו נא לפחתך

Monday, September 13th, 2010

הרב אפרים לופט
יתד נאמן, מוסף חג הסוכות, תשס”ד

“אם ראש הישיבה היה יודע מאיפה בא השיר הזה הוא היה זורק אותנו מפה!” אמר אחד הנגנים באמצע חתונה.
“חילול השם!” צעק אברך אחד, אבל אף אחד לא שומע את קולו מפני הרעש של התזמורת.
“אני זוכר את השיר הזה ממועדון לילה באמריקה!” אמר אורח אחר.
“האם הגענו לחתונה חרדית או לדיסקוטק חילוני?” שאלו כמה אורחים. (more…)

קונטרס – כי דבר ה’ בזה

Monday, September 13th, 2010

ביאור המקורות וההשפעות של המוסיקה החילונית של אלילי הזמר “החרדים”

הקדמה
פרק א’ – השפעת המוסיקה
פרק ב’ – דעות מעיתונים וספרים על המוסיקה הפופולרית המודרנית
פרק ג’ – מקורות של המוסיקה “החסידית” המודרנית
פרק ד’ –  המוסיקה: השפעתה על הגוף
פרק ה’ – ההשפעה על הנפש
פרק ו’ – חתונה חרדית – שמחה של מצוה או הצגה של שירי הוללות וקלות ראש?
פרק ז’ – כי דבר ה’ בזה
פרק ח’ – אנא עבדא דקודשא בריך הוא
הועד לנגינה יהודית
(more…)

זמן שמחתנו

Monday, September 13th, 2010

בס”ד

הרב אפרים לופט
הועד לנגינה יהודית

זמן שמחתנו

חג הסוכות נקרא “זמן שמחתנו”, ומבאר ספר החינוך [מצוה שכ”ד] הטעם מדוע נקרא בשם זה יותר משאר יו”ט: “לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה לישראל, כי הוא עת אסיפת התבואות ופירות האילן בבית, ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה, ומפני כן נקרא חג האסיף, וצוה הא-ל לעמו לעשות לפניו חג באותו העת, לזכותם להיות עיקר השמחה לשמו. ובהיות השמחה מושכת החומר הרבה ומשכחת ממנו יראת אלקים בעת ההיא, ציונו השם לקחת בין ידינו דברים המזכירים אותנו כי כל שמחת לבנו לשמו ולכבודו.” ומבאר הגאון רבי חיים פרידלנדר זצ”ל: השמחה היא כלי להתקרבות אל השי”ת, אך כלי זה עדין מאוד, לולי הכְוונת השמחה כראוי אל המקור הנכון, עלול היצה”ר לחטוף אותה לקלות הדעת, וכדברי החינוך להשכיח ממנו יראת האלקים בעת ההיא, ובמקום שהשמחה תביא תועלת להתקרבות אל השי”ת, עלולה היא לגרום להרבה קלקולים, ועל כן ציותה התורה לקחת בידינו דברים מוחשים – ד’ מינים, שע”י כך נשעבד את השמחה לכלי עצום עבורינו להתקרב אל השי”ת. [מתוך שפתי חיים חלק א’, עמוד שד”מ]. (more…)

מכתב מהרב שמואל יעקב בורנשטיין

Monday, September 13th, 2010

הרב שמואל יעקב בורנשטיין
ראש ישיבת “קרית מלך” בני ברק

פעיה”ק ירושלים תובב”א

בס”ד ניסן תשס”ה

בלב כואב ודואב הנני פונה בזה – כיהודה ועוד לקרא לקריאת ראשי ורבני ורמ”י הישיבות הק’ – לבני התורה להתרחק מהמוסיקה הקלוקלת והפראית אשר נכנסה לדאבון כל לב בקהל בני התורה. (more…)

מכתב חיזוק מהרב סענדר יצחק ערלנגער

Monday, September 13th, 2010

בס”ד

י”ב שבט תשס”ג

מכתב חיזוק

לידידי הרה”ג חרד על כבוד שמים וקיום הרוחני של הכלל ישראל
ושמו הנכבד הרב ר’ אפרים לופט שליט”א (more…)

דברים נמרצים מהרב קרליץ

Monday, September 13th, 2010

הרב ש.י. נסים קרליץ
רמת אהרן
רח’ ר’ מאיר 6, בני ברק

בס”ד, פורים תשמ”ח

לשון הרמב”ם “ולא היו עושים אותה ע”ה וכל מי שירצה אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות, אבל כל העם כולן באים לראות ולשמוע”. (more…)

תשובות ומכתב ברכה ממרן הגאון הרב שמואל הלוי ואזנר שליט”א

Monday, September 13th, 2010

אדר א’ תשס”ג.

דור שבן דוד בא

1. המ”ב בס’ תק”ס, ס”ק י”ד מביא את דברי המהרי”ל “שלא כדין הוא שמשוררין במשתה אודך כי עניתני וכה”ג לשמחת מריעות כי אז התורה חוגרת שק ואומרת עשאוני בניך כמין זמר.” ובאג”מ יו”ד ח”ב קמ”ב אומר שמסתבר שה”ה לעשות שירים לברכות, תפילות ודברי תורה שבע”פ, וצ”ע על מנהג העולם לשיר שירים כאלה נגד הגמרא.
אני מבקש לדעת הלכה למעשה אם מותר להביא זמר לשיר בחתונה או שאר שמחה של מצוה שירים עם מילים של פסוקים, או אולי עדיף להזמין נגנים בלי זמר? ומה הדין לחבר שירים למילים של קודש שלא לשם שמים, אלא כדי להתפרנס מזה? (more…)