Archive for the ‘קדושת הברית ושמירת העיניים’ Category

שמירת העיניים

Tuesday, September 14th, 2010

מאת: אראל סגל

פסוקים רבים בתנ”ך מלמדים על ההשפעה של ראיה על ההתנהגות. הסתכלות על דברים רעים ומפתים משפיעה על האדם לרעה וגורמת לו לחטוא, והסתכלות על דברים טובים וקדושים משפיעה על האדם לטובה.