כפור

המאמר נלקח מהספר שער יוסף להר’ יוסף שני

עם ישראל הם גלגולי נשמות של דור אנוש (אטלנטיס), שהוציאו שם ה’ לחולין1 וחטאו בעבודת כוכבים ומזלות. וחזרו בגלגול דור המבול וחטאו בתאוות הגוף2 . ומשנמחו חזרו בגלגול דור הפלגה, ובנו מגדל כדי להלחם במטרת הבריאה האלקית3 . ומשנפוצו הגיעו ראשיהם לסדום והיו “רעים וחטאים לה’ מאוד”4.

וכנגדם יש לנו בחודש הדין ארבעה חגים, “ראש השנה” כתקון לחטאי “דור אנוש” שעבדו ע”ז, ולכן אנו ממליכים את הקב”ה למלך עלינו בכל תפילות החג ובפרט בתפילת מוסף. “יום הכפורים” , כתקון לחטאי דור המבול, שנמשכו אחר תאוות הגוף, ולכן הוא יום צום. “סוכות” כנגד דור הפלגה שבנו “מגדל” וכנגדה אנו בונים “סוכה”. וכנגד בחינת אנשי סדום התיקון הוא למוד התורה, והשמחה אתה ביום “שמחת תורה”. ומכיון שיום הכפורים הוא כנגד חטאי דור המבול שגזלו וחמסו, “אין יום הכפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחברו, עד שיפייסנו”5. וכנגד מה שחטאו בזמה , קוראים אנו בתורה בפרשת “עריות”.

ואמרו חז”ל שדור המבול סלקו את השכינה מהעולם במעשיהם הרעים, ולכן ביום הכפורים השכינה שורה עלינו לילה ויום, עד מוצאי יום הכפורים שהיא מתעלית למקומה באמרינו שבע פעמים “ה’ הוא האלהים”, ולכן הוא יום תפילה יותר מאשר יום לימוד תורה, אעפ”י שמעלת לימוד התורה גדולה היא יותר, כי כנגד השכינה יש קליפה הנקראת לילי”ת שהיא מלשון יללה, ואנו מבטלים אותה ואת קטרוגיה ע”י תפילה. ועתה שהשכינה נמצאת עמנו ביום זה בדרגה גבוהה, כחנו בתפילה גדול יותר.

ועיקר עבודת יוהכ”פ הוא בדם בהזיותיו בקדש הקדשים ועל הכפורת ומזבח הזהב. ותפקיד הצום מבחי’ גופנית הוא לנקות הדם, ומבחינה רוחנית לטהר הנפש “והדם הוא הנפש”, ולטהר הדם מהחטאים הדבוקים בנפש, “כי הדם הוא בנפש יכפר”. וראש השנה בחינת המח, ויוהכ”פ בחינת הדם. וסוכות בחינת העצבים המתפשטים בגוף. והעצבים הקשורים לפנים ולאף אזן גרון, קשורים בערבה. ועצבי מערכת השדרה והגב, והעצבים הפנימיים, קשורים בלולב. ועצבי העינים קשורים בהדס. וכל מערכת הלב באתרוג.

המח רפואתו ע”י דבש, ובר”ה משתמשים בדבש גשמי, וביוהכ”פ ברוחני. ולכן כפור גי’ דבש.

שנה גי’ ספירה. וכל שנה היא ספירה חדשה אחרת מששת אלפי הספירות שבהם מונהג העולם הזה. וכל שנה דנים את האדם בבחינת אותה ספירה.

1. בראשית ד’, כו וברש”י שם. 2 בראשית ו’, יא-יב.3   . לקוטי תורה להאר”י פ’ נח.   4. בראשית י”ג. יג. 5. מס’ יומא פ”ה:

Tags: , , , , ,

Comments are closed.