תשובות ומכתב ברכה ממרן הגאון הרב שמואל הלוי ואזנר שליט”א

אדר א’ תשס”ג.

דור שבן דוד בא

1. המ”ב בס’ תק”ס, ס”ק י”ד מביא את דברי המהרי”ל “שלא כדין הוא שמשוררין במשתה אודך כי עניתני וכה”ג לשמחת מריעות כי אז התורה חוגרת שק ואומרת עשאוני בניך כמין זמר.” ובאג”מ יו”ד ח”ב קמ”ב אומר שמסתבר שה”ה לעשות שירים לברכות, תפילות ודברי תורה שבע”פ, וצ”ע על מנהג העולם לשיר שירים כאלה נגד הגמרא.
אני מבקש לדעת הלכה למעשה אם מותר להביא זמר לשיר בחתונה או שאר שמחה של מצוה שירים עם מילים של פסוקים, או אולי עדיף להזמין נגנים בלי זמר? ומה הדין לחבר שירים למילים של קודש שלא לשם שמים, אלא כדי להתפרנס מזה?

תשובה: דעתי העני’ כמש”כ בס’ אורחות חיים ס’ תק”ס אות ו’ ללמד זכות על ישראל דאותה שאמרו בסנהדרין ק”א וברייתא מס’ כלה היינו משום שהוא דרך שחוק והיתול, אבל כשאומרים דרך שבח והודאה להשי”ת ובפרט אם אומרים גם עם הטעמים של המקרא, גם המהרי”ל יודה לזה, וכתב עוד שם בשם ספר אמרי נועם, מועדים ח”ב שהעתיק תשובה ליישב ג”כ מנהג ישראל אם זה לצורך שירי מצוה והודאה ממש, ויש בזה עכ”פ לימוד זכות להעושים לשם שמים.

2. האם מותר לנגן בחתונות שירים של אלילי הזמר החרדים, שהם בדרך כלל שירים של חוצפה ופריקת עול עם מילים של קודש?

תשובה: חייבים להתרחק מזה, כי מערבים פסול בכשר ונעשה הכשר ג”כ חול.

3. האם יש איזה היתר לנגן שירים ישנים וכשרים לסיגנון המודרני כמו שעושים היום, שזו מוסיקה של בזיון? ואם החתן אומר שזו היא שמחתו לשמוע נגינה פראית ורועשת האם נכון לשמוע לו? ואם החתן טוען שתגיע לו בושה גדולה מחביריו אם לא מנגנים בסיגנון המודרני בחוצפה וברעש איך צריכים לעשות?

תשובה: פשוט דמשתדלים להסביר לחתן שאין זה שמחה בשבילו, ומה שמחה יש בדבר הנראה כפריקת עול?

4. ולענין נגינה בהכנסת ס”ת בתוך בית המדרש האם מותר לנגן בצורה כזו? ואם זה אסור, האם חייבים למחות בנגנים לנגן בכבוד? ומה צריכים לעשות אם לא שומעים לנו?

תשובה: בהכנסת ס”ת חדש לביה”מ להזהר מאד, לשיר בקדושה ודבקות – ולהתאים כלי הנגינה לכך.

5. בזמן שהבחורים טוענים שאינם יכולים לרקוד ולשמוח לשירים ישנים ובלי הסיגנון המודרני, האם יש איזה היתר לתת להם לשמוע מה שרוצים?

תשובה: אין להם היתר, וצריכים ללמד ולחזק אותם צד עבודת ה’ בריקודים שהם רקודי מצוה באמת.

6. האם יש חילול השם בזמן שמנגנים ושרים באותה צורה של חוצפה ופריקת עול כמו שעושים החילונים והגוים, ובפרט כשרואים החילונים בחורי ישיבות רוקדים ושמחים לאותו סוג של מוסיקה שנוהגים לנגן במועדון ריקודים של חילונים?

תשובה: בודאי הדבר נוגע לחילול ה’ ובזיון התורה.

7. לפי מה שמבואר ביו”ד ס’ קע”ח שדבר של פריצות או שטות אסור מדין חוקות הגוים, האם שייך בזה איסור של חוקות הגוים כשמנגנים בחתונה בסיגנון של פריצות ופריקת עול וברעש גדול כמו שעושים השפלים שבגוים?

תשובה: פשוט להתרחק מזה מאד.

8. הגיטרה החשמלית היא כלי שמנגנים רק במוסיקת “רוק” ולא מנגנים בה בשום מוסיקה מכובדת, וגם לא לפני אנשים חשובים, וה”ה בכלי שקוראים סאקסופון ומערכת התופים המודרנית. האם יש איסור לנגן בהם בשמחה של מצוה משום “הקריבהו נא לפחתיך”?

תשובה: פשוט להתרחק מזה מאד.

9. הבחורים טוענים שיש מנהג שהחתן בוחר את התזמורת לחתונתו. האם קיים מנהג כזה, או אולי יש חיוב על ההורים להקפיד להזמין תזמורת כשרה שיכולה לנגן בדרך כבוד הראוי לשמחה של מצוה?

תשובה: החתן יתן כבוד להורים, והם יזמינו מה שהוא ע”פ התורה והמצוה.

10. מה הדין כשבעל השמחה מבקש מהתזמורת לנגן בכבוד ובלי רעש (בלי להתנות מראש על זה) והם לא מסכימים לשמוע לו. האם מגיע להם תשלום מלא?

תשובה: מחויב הוא להתנות זה מעיקרא בתנאי גמור כדי שלא יקלע בדו”ד של דיני ממונות ללא צורך.

11. כתוב בספר חסידים שצ”ג וכן מובא בבית שמואל אבה”ע ס’ ס”ב, ס” י”א בשם הב”ח שכשנשים יושבות בין האנשים או שיש ח”ו נבלות פה ביניהם אין אומרים “שהשמחה במעונו”, דאין שמחה כשיצה”ר שולט שם. ומה הדין בזמן שמנגנים מוסיקה של פריצות ופריקת עול כמו שעושים רוב התזמורות היום, שזו מוסיקה שנעשית לעורר את היצה”ר, האם מותר לומר שהשמחה במעונו?

תשובה: אם עוברים המנגנים על זה – אבל מכ”מ אם בעצם החתונה אין ח”ו פריצות יאמרו שהשמחה במעונו כרגיל.

את זה ראיתי להשיב בקיצור, כי הנושא חמור מאד, ונראה מה דכתיב בתהלים מ”ז, זמרו אלקים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, בלשון כפול, להורות לדורות כי לא הותר רק לכבוד ה’ אלקים חיים ומלך עולם, וזה היסוד שכל הנדון הכאוב שהתעורר מעלתו תלוי בו, ומחמת חוסר הזמן לא יכלתי לעבור על ספרו, אבל אין לי ספק באופן כללי שכב’ עושה מצוה, ועומד בפרץ, במקום הנכון, [אלא שלא אוכל להכנס לפרטים].

הרני דוש”ת מצפה לרחמי ה’,
שמואל הלוי ואזנר.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.