דברים נמרצים מהרב קרליץ

הרב ש.י. נסים קרליץ
רמת אהרן
רח’ ר’ מאיר 6, בני ברק

בס”ד, פורים תשמ”ח

לשון הרמב”ם “ולא היו עושים אותה ע”ה וכל מי שירצה אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות, אבל כל העם כולן באים לראות ולשמוע”.

למדנו מזה שלראות ולשמוע שמחה של מצוה, היא לשמוע ולראות שמחת גדולי ישראל והחסידים והזקנים שהיא כולה קדושה, וזה משפיע רוח של קדושה שצריך לצאת משמחה של מצוה.

ומזה יש להתבונן עד כמה יש ליזהר מהיפך הדברים, דהיינו לראות ולשמוע ניגונים של רשעים ואפילו בשמחה של מצוה, אך צריך להקפיד שכל מעשה השמחה יהיה בדברים שמקורם בקדושה, ואפילו אם ישנו קצת הדברים או הניגונים, אין טומאה נקנית בשינוי לקדושה, ושומר נפשו ירחק מזה.

ועל בעלי השמחות לבקש ולהתנות עם המנגנים שיהיו רק שירים וניגונים שיסודם רק בקדושה ולא ח”ו בהיפך.

ויהי רצון שנזכה במהרה לשמחת עולם בבנין ביהמ”ק,

נסים קרליץ.

דברים נמרצים האלה שכתבם ידנ”פ הגר”נ קרליץ שליט”א, דברים של טעם והלכה הם וכבר צווחו ע”ז גאוני צדיקי קדמאי מצוה לעמוד בפרץ ולתקן – ובזכות זה נזכה לשמחת עולם שעל ראשינו ונסו יגון ואנחה.

ע”ז בעה”ח מצפה לרחמי ה’,

שמואל הלוי ואזנר, רב אב”ד ור”מ זכרון מאיר בני ברק.

גם אני מסכים לכל הנ”ל,

חיים פנחס שיינברג.

Tags: , ,

Comments are closed.