מכתב חיזוק מהרב סענדר יצחק ערלנגער

בס”ד

י”ב שבט תשס”ג

מכתב חיזוק

לידידי הרה”ג חרד על כבוד שמים וקיום הרוחני של הכלל ישראל
ושמו הנכבד הרב ר’ אפרים לופט שליט”א

שלו’ רב, ה’ עמך גבור החיל.

ראיתי פעולת צדיק הקונטרס היקר “דור שבן דוד בא”, אשר נוסד למחות ולהוכיח אודות פרצת ניגונים וכיו”ב הגורמים השחתה עמוקה בנפש הישראלי, אשר יסוד נפשות ישראל מקורם טהור וצנוע מלא עדינות ורגשי קודש, ובכל הדורות ידענו כחו העצום של ניגוני קודש שקשרו דורות בית ישראל לשורשם בקודש, והוא מפני שהניגון גבוה מאד כש”כ בהקדמת ספר פאת השלחן בשם רבינו הגר”א ז”ל, ובדור העני הזה קמו זמרים וניגונים העושים את ההיפך וחודרים פנימה בלב הצעירים ומשחיתים עמוק מאד כל נטייה פנימית לשורשים הקדושים, ומקשרים נפש האדם לשורשי הסט”א וטומאת ההפקרות אשר תוצאותיהן מי ישורנה, מפני שמחלה פנימית מחריבה והורסת הרבה יותר מכל דבר ה’ ישמרנו, ואם מאכלות אסורות מטמטמים נפש האדם האוכל אותם והופכים אותו לשקץ כש”נ אל תשקצו נפשותיכם, דעו לכם שניגון של פריקת עול חודר הרבה יותר עמוק ופוגם בנפש השכלית ומשמיד ניצוץ הקדושה החבוי בקרב האיש הישראלי, ואם ידענו על דורות שהחזיקו מעמד בתקופות קשות בכחם של ניגוני קודש, מה נאמר זה לעומת זה על דורות אחרונים שמסוכנים על קיום הכלל ישראל, וח”ו אל יתמהו הורים ששמעו זמירות השחתה אם יראו נפשות ילדיהם שוקעים בתהום פריקת עול, מפני שפנמיות שלהם מתגלה בבנים ובני בנים ואין שמירה ופיקוח על זה, בינו זאת אנשי דורנו ותתקנו המעוות בעוד מועד מפני שכל קיום פנמיות היר”ש ושמירת התורה תלויה בזאת.

ובזה נחזיק טובה לאיש יקר רוח אשר מבין להוכיח ולמנוע בהפצת מאמרים, ושכרו הגדול ידוע רק לבורא עולם ית’ המכיר כח פנמיות הנפש, ועז”נ עין לא ראתה אלקים זולתך וגו’ – תחזקנה ידיך מבלי להתפעל מן המתלוצצים וה’ יהיה עמך להתברך בס”ד למעלה מגדר הטבע.

מברך באהבה והוקרה,

חזקי’ א. סענדר יצחק ערלנגער

Tags:

Comments are closed.