מכתב מהרב שמואל יעקב בורנשטיין

הרב שמואל יעקב בורנשטיין
ראש ישיבת “קרית מלך” בני ברק

פעיה”ק ירושלים תובב”א

בס”ד ניסן תשס”ה

בלב כואב ודואב הנני פונה בזה – כיהודה ועוד לקרא לקריאת ראשי ורבני ורמ”י הישיבות הק’ – לבני התורה להתרחק מהמוסיקה הקלוקלת והפראית אשר נכנסה לדאבון כל לב בקהל בני התורה.

הנה בעווה”ר התהותה בשנים האחרונות מספחת ממארת של הזמרים אשר מחדש מקרוב באו ומכנים עצמם חרדים ודתיים והלבישו על התיבות המקודשות זמרה ושמחה אל גיל כעמים, את המוסיקה הטמאה והפראית של אומות העולם, בלי שום טעם וריח יהודי, ואף משנים ניגונים שיסודם בקדש ומכניסים בהם מרוח טומאת העמים והרחוקים. ולבושתנו וחרפתנו מצאו מסילות וחן וטוב טעם אצל חלק גדול בבני התורה, הנהנים לשיר השירים האלו בעתות שמחה ובליווי כלי זמר המתאימים לרחוקים מתורה ובוזי כל קודש ר”ל, והלב שותת דם לנוכח התפשטות המחלה הממארת הזו המביאה לידי ביטוי ריקנות ופריקת עול הרחוקה תכלית הרחק ממה שבן תורה צריך לייצג ולבטאות ולהביע. ובודאי זו היא עצת היצר לקחת את המצוה לשמח חתן וכלה ולזמר לכבוד השי”ת בשבתות ובמועדים לשמש כלי להפקרות וטומאה ושמחה אל גיל כעמים. על כן פונה גם אני כיהודה ועוד לקרא אל קהל בני התורה יחיו הסירו את הפגע רע ונגע הצרעת הזה מקרבכם, אחזו בעתות שמחה בזמנים אשר מצווים אנו על השמחה בניגונים היהודים הטהורים מקדמת דנא, בלא שינויים ועיבודים מזמורת זר ואש זרה. ואלה שמתחברים ברוח מסורת ישראל סבא המביאים לידי ביטוי את הדבקות בתורה ובעבודתו ויראתו ואהבתו ית’, אשר ההבדל בינם ובין המוסיקה הטמאה הוא כהבדל בין יום ולילה ובין מזרח למערב. בל יראה ובל ימצא בשמחת בני תורה הניגונים המופקרים האלה אשר אינם נטהרים מחמת תיבות הקדש המתלבשים עליהם, אדרבה אין לך ביזוי הקדש יותר מזה. וגם לרבות להזהר מאוד בריקודים שיהיו כפי מסורת עם קדושים, ולא לערבב ח”ו ריקודים שמקורם בטומאת העמים והרחוקים ההופכים ח”ו את השמחה לתוגה ר”ל. ותחזקנה ידיהם של העוסקים לשם שמים לביעור הפגע הזה ממחנה בני התורה. וראוי להוסיף כי באמת בן תורה צריך להתרחק מבילוי הזמן בשמיעת מוסיקה אף כשרה, הן מפאת ביטול תורה והן מחמת האיסור משום האבל והצער על החורבן, וכל הדברים מכוונים לעתות שמחה כאמור.

Comments are closed.