רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט”א – רדיו “חרדי”

מכתב מהגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט”א

בנוגע לשמיעה לרדיו “חרדי”

מיכל יהודה ליפקוביץ
זכרון מאיר

בני ברק

בס”ד אור ליום ה’, כ”ח כסלו, נר ד’ דחנוכה תשנ”ו

למע”כ בלתי מכירי הבא בשאלתו שאלת חכם בעל יר”ש, שלו’ וברכה.

את מכתבו קבלתי, ופשוט הוא בלי שום צד של ספק דאסור להשתמש בו, וכן ומכש”כ להכניס בתוך בית יהודי, ומכש”כ לבית של בן תורה מכמה טעמים.

א.  כמש”כ במכתבו יש לאסור משום דקרוב לודאי שיכשל לשמוע גם לדברים חילונים.

ב.     מי אומר וקובע שהדברים התורניים לא מעורב בהם איזה חלקים שצריך בדיקה בהשקפת הענינים, אם זה השקפה נקיה וטהורה על השקפת התורה, ובמיוחד השירים כו’.

ג.     ואפילו אם זה הי’ כשר, האם אנו צריכים לקחת מצינורות כאלו אשר מקור כלי המשחית של רדיו הורג נפשות ישראל ומעביר מדת ישראל וקיום התורה, ומביא כל מיני דעות כוזבות ושנאה וכו’ וכו’. א”כ איך שייך להשתמש בכלי משחית זה, וע”ז וכדומה לזה כבר איתא בע”ז (דף ט”ז ע”ב) כשנתפס ר”א למינות יעו”ש כל הענין, ובפתח השער לספר המקח והממכר לרבינו האי גאון ז”ל שנדפס מחדש יעו”ש מה שכתוב שם ותמצא נחת ותועלת.

נוסף לזה כלי זה וכן עתונים, אפילו אלו שמחזיקים אותם לכשרים, הרבה בטלה גורמים וה”ז חטא של ביטול תורה ומוציא את המשתמש בהם מהלימוד ונעשה רחוק מהתורה, ולכן כל נבון ובעל שכל ירחיק עצמו מהם, כי הרי שנים שישבו ואין ביניהם ד”ת ה”ז מושב לצים (אבות פ”ג מ”ג).

אסיים בברכה ברוך אשר יקים וגו’.

הדוש”ת  מיכל יהודה ליפקוביץ

Tags: , , ,

Comments are closed.