Posts Tagged ‘בית יעקב’

שתי מורות משוחחות זו עם זו

Wednesday, September 8th, 2010

שיחה א

א) המורה רבקה – : הגידי נא לי ! הרי היית חובשת פיאה ! למה עברת למטפחת – אני שמה לב בזמן האחרון שאת
חובשת אך ורק מטפחת ?

המורה שרה – : אָ – אָ – אָ ! זה סיפור שלם מורכב וארוך-!
לא עשיתי את זה סתם ככה !

(more…)

סיפורים קטנים על מעשים גדולים

Wednesday, September 8th, 2010

ראשי פרקים

 1. הרה”ג חיים קנייבסקי
 2. אורחות הבית למרן ר’ אלעזר מנחם מן שך זצוק”ל
 3. דברים נוקבים מאת הגה”ק רבי שמואל הלוי וואזנר שליט”א
 4. מבוא
 5. סיפורים קטנים על מעשים גדולים
 6. בזכות נשים צדקניות נגאלו ובזכותן עתידין להגאל
 7. הסערה השקטה
 8. תגובות והתבטאויות מכמה נשים אשר עשו את הצעד הנחוש הזה
 9. צניעות שהייתה בך היא חסה עלייך
 10. עטרה ליושנה
 11. ליקוט מעט מזעיר ממאמרי חז”ל והספה”ק בענין הצניעות
 12. מכתב הגאון הגדול רבי מאיר בראנדסדורפר שליט”א
 13. (more…)