Posts Tagged ‘בת מלך’

תפילה לבת ישראל על הצניעות

Monday, September 13th, 2010

בס”ד

“אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין” והרי אני רוצה שהברכה שלך תשרה בגופי ובנשמתי לכן, ריבונו של עולם, תעזור לי שתמיד יהיו מלבושיי כפי רצונך. שיהיו בגדיי הולמים לא רק את מצוות התורה, אלא גם את רוח התורה, שאשאף תמיד ללכת בשיא הצניעות, ולא אחפש פינות בהלכה על מנת למצוא לעצמי היתרים והקלות, שיהיה לבושי שקט ועדין, ולא אמשוך תשומת לב. (more…)