Posts Tagged ‘הרב נסים קרליץ’

דברי הרבנים: הרב ויינטראוב, הרב נסים קרליץ, הרב ברעוודה

Monday, September 13th, 2010

בס”ד

דברי הגאון ר’ ישראל אלי’ה ויינטרויב שליט”א
שנאמרו בבית מדרש גבוה בלייקווד באמריקה ח’ חשוון תשנ”ה.

יש לנו קבלה מהגר”ח מוולאז’ין זצ”ל. המעשה היה בוולאז’ין מיד לאחר התפלה, ופתאום בכה ר’ חיים בדמעות שליש בלי איזה סיבה או איזה ענין בישיבה לעורר משהו מיוחד, ולאחר זמן הפסיק, ואח”כ המשיך לבכות בדמעות שליש. והתלמידים שעמדו שם ראו בזה דבר מוזר שהיה בוכה, ועוד שבכה, פסק, ובכה. הם שלחו אחד מהתלמידים לשאול אותו – “ילמדנו רבינו” (הרי כל תנועה של אדם גדול כולו לימוד, שימושה של תורה גדולה מלימודה) והשיב שבפעם הראשונה ראה איך שהתורה תהיה נעקרת מאירופה לצד השני של העולם לחלק השפל ביותר של כדור הארץ, ועל זה בכה איך שהכל יהיה נעקר. ואח”כ הפסיק והתבונן מה יהיה עם הירידה להחלק השני של כדור הארץ, ועל זה בכה ואמר “הלואי שהם ידעו איך לשמור בטהרה כמו שאנו שמרנו פה על הטהרה!” זה המעשה המקובל. ואומרים על הגאון ר’ חיים עוזר זצ”ל בשעת פריצת מלחמת העולם השניה שאמר שהוא מרגיש שהחלק הראשון של בכיית ר’ חיים מתקיים. וכן היה, שנעקר לגמרי. (more…)