Posts Tagged ‘התשובה’

התשובה

Sunday, September 5th, 2010

מאמר זה הועתק מהקדמות הספרים “שדי תפוחים” ח”א-ב להר’ יוסף שני.

יתבונן האדם ויבין המשכיל כי האדם הוא בגדר סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. גופו עשוי עפר מן האדמה הכולל כמויות קטנות של שומן, ברזל, סוכר, סיד, זרחן, אשלגן, מגנזיום וגפרית, אשר מחירם כחמרים כימיים בכמות הנמצאת באדם בינוני, עולה סכום קטן מאד. אך לא זה כל האדם, כי הנפש השוכנת בקרבו היא האדם האמיתי כשחמרים אלה הופכים להיות גוף ומלבוש ומדור לנפש רוחנית זו. נפש זו היא המייחדת את האדם מן הדומם, הצומח, והחי שאינו מדבר, ומבדילה בין אדם למשנהו בתכונות אופי, משכל וכדומה, ומצויה היא בכל בני האדם. (more…)