Posts Tagged ‘יום כיפור’

כפור

Sunday, September 5th, 2010

המאמר נלקח מהספר שער יוסף להר’ יוסף שני

עם ישראל הם גלגולי נשמות של דור אנוש (אטלנטיס), שהוציאו שם ה’ לחולין1 וחטאו בעבודת כוכבים ומזלות. וחזרו בגלגול דור המבול וחטאו בתאוות הגוף2 . ומשנמחו חזרו בגלגול דור הפלגה, ובנו מגדל כדי להלחם במטרת הבריאה האלקית3 . ומשנפוצו הגיעו ראשיהם לסדום והיו “רעים וחטאים לה’ מאוד”4. (more…)

חדש תשרי והמועדים בתלמוד ובקבלה

Sunday, September 5th, 2010

המאמר נלקח מהספר שער יוסף להר’ יוסף שני

חדש תשרי הוא השביעי בשנים עשר החדשים, כי החדשים מתחילים מניסן, ככתוב1 “החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה”. וכל מצוות המועדים שבתשרי מוזכרים בתורה2 על החודש השביעי, ולמרות זאת הוא ראש השנה לשנים3. לכאורה דבר מוזר שהחדשים והשנים לא הולכים יחד, וההגיון מחייב שר”ה לשנים יהיה בחדש הראשון לשנה ולא בחדש אחר, ומדוע אין הדבר כן, יתר על כן ההגיון אומר שלנו היהודים המאמינים בבריאת העולם, ר”ה צריך להיות קשור בזמן הבריאה, כשתחילת הבריאה תקבע כראש השנה לשנים. אך לא כן הוא, אעפ”י שכולם מודים שהראשון לתשרי הוא ר”ה לשנים, נחלקו חכמי ישראל 4 אימתי נברא העולם אם בתשרי או בניסן. (more…)