Posts Tagged ‘כיסוי ראש’

ליאור עזרן – חן וכבוד

Monday, September 23rd, 2013

שקר החן 

הקונטרס “שקר החן” חושף את האמת שמאחורי הספר “חן וכבוד” שכתב ליאור עזרן שמתיימר להציג כביכול עדיפות הלכתית בפאה הנכרית ככיסוי ראש.
בספרו מציג עזרן רשימת פוסקים ארוכה אשר כביכול התירו את ההליכה בפאה הנכרית ברשות הרבים, תוך השמטת חלק מדבריהם שלכאורה אינם רלוונטיים.
הקונטרס “שקר החן” מציג את החלקים המושמטים אשר שופכים אור על התמונה ומציגים תמונה מלאה וברורה לגבי דעתם האמיתית של אותם פוסקים.

הקונטרס “שקר החן” הו”ל ע”י ארגון “נפשנו“. ארגון שבנפשו לחזק את הקדושה והצניעות בעם ישראל ומומלץ על-ידי גדולי הרבנים. (לקריאת ההמלצות לחצו כאן).

>>  להורדת הקונטרס לחצו כאן  <<

אנו מבקשים מכל מי שיראת ה’ בלבבו לשמור את הקובץ ולהפיץ קונטרס זה בכל דרך אפשרית למען הסר מכשול ולזיכוי הרבים.

לכל קוראי הקונטרס שקר החן ובו חשיפת התרמית ההלכתית מאת ליאור עזרן,
בס”ד זכה קונטרס זה לביקוש רב, וכעת אנו שואפים להוציא מהדורא מודפסת של הקונטרס ולהפיצו ברחבי הארץ,
ולשולחו לנותני ההסכמות למען יראו את אשר יצא תחת ידיהם ואולי יחזרו בהם,
המעוניינים לתרום עבור מטרה חשובה זו יכולים לפנות לmain@charedish.net
בכבוד רב – מס’ אברכים שכואבים את המצב.

סיכום קצר בענין לבישת פאה נכרית ברשות הרבים

Tuesday, September 7th, 2010

בס”ד
גמרא ראשונים אחרונים, השתלשלות הענינים, לימוד כף זכות, מראה מקומות ועוד

לזיכוי הרבים
בשאלות אפשר לפנות להרב אברהם ליפשיץ שליט”א
טל’  00-972-2-5825891

תוכן הענינים

א.    ראשה פרוע דאורייתא
ב.    מהות האיסור
ג.    לבישת פאה נכרית ברה”ר
ד.    פאה נכרית בש”ס ובראשונים
ה.    איסור פריעת ראש ושער באשה ערוה
ו.     השתלשלות הענינים
ז.     צניעות
ח.    שאלה לחידודא
ט.    שלטי הגבורים
י.     עושה שלום
יא.   לימוד כף זכות
יב.   ולא בשמים היא
יג.   לקט קטן מדברי הצדיקים


(more…)