Posts Tagged ‘מוזיקה’

דברים נמרצים מהרב קרליץ

Monday, September 13th, 2010

הרב ש.י. נסים קרליץ
רמת אהרן
רח’ ר’ מאיר 6, בני ברק

בס”ד, פורים תשמ”ח

לשון הרמב”ם “ולא היו עושים אותה ע”ה וכל מי שירצה אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות, אבל כל העם כולן באים לראות ולשמוע”. (more…)

תשובות ומכתב ברכה ממרן הגאון הרב שמואל הלוי ואזנר שליט”א

Monday, September 13th, 2010

אדר א’ תשס”ג.

דור שבן דוד בא

1. המ”ב בס’ תק”ס, ס”ק י”ד מביא את דברי המהרי”ל “שלא כדין הוא שמשוררין במשתה אודך כי עניתני וכה”ג לשמחת מריעות כי אז התורה חוגרת שק ואומרת עשאוני בניך כמין זמר.” ובאג”מ יו”ד ח”ב קמ”ב אומר שמסתבר שה”ה לעשות שירים לברכות, תפילות ודברי תורה שבע”פ, וצ”ע על מנהג העולם לשיר שירים כאלה נגד הגמרא.
אני מבקש לדעת הלכה למעשה אם מותר להביא זמר לשיר בחתונה או שאר שמחה של מצוה שירים עם מילים של פסוקים, או אולי עדיף להזמין נגנים בלי זמר? ומה הדין לחבר שירים למילים של קודש שלא לשם שמים, אלא כדי להתפרנס מזה? (more…)