Posts Tagged ‘מוסיקה’

אל תשמח ישראל אל גיל כעמים

Monday, September 13th, 2010

הרב אפרים לופט
[חלק נדפס ביתד נאמן, י”ד שבט, תשס”ד]

“אנחנו לא צריכים שום חינוך!”……  זה השם המקורי של שיר “מגוייר” חדש של להקה האנגלית “פינק פלויד” שנכנס בזמן האחרון לחתונות חרדיות. זה רק דוגמה אחת של השירים של פריקת עול, בין של גוים ובין של חרדים שמבטלים את השמחה והקדושה שראויות להיות בשמחת חתן וכלה, והופכים אותה למסיבה של הוללות רח”ל. (more…)

רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט”א – רדיו “חרדי”

Monday, September 13th, 2010

מכתב מהגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט”א

בנוגע לשמיעה לרדיו “חרדי”

מיכל יהודה ליפקוביץ
זכרון מאיר (more…)

דברים נמרצים מהרב קרליץ

Monday, September 13th, 2010

הרב ש.י. נסים קרליץ
רמת אהרן
רח’ ר’ מאיר 6, בני ברק

בס”ד, פורים תשמ”ח

לשון הרמב”ם “ולא היו עושים אותה ע”ה וכל מי שירצה אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות, אבל כל העם כולן באים לראות ולשמוע”. (more…)

תשובות ומכתב ברכה ממרן הגאון הרב שמואל הלוי ואזנר שליט”א

Monday, September 13th, 2010

אדר א’ תשס”ג.

דור שבן דוד בא

1. המ”ב בס’ תק”ס, ס”ק י”ד מביא את דברי המהרי”ל “שלא כדין הוא שמשוררין במשתה אודך כי עניתני וכה”ג לשמחת מריעות כי אז התורה חוגרת שק ואומרת עשאוני בניך כמין זמר.” ובאג”מ יו”ד ח”ב קמ”ב אומר שמסתבר שה”ה לעשות שירים לברכות, תפילות ודברי תורה שבע”פ, וצ”ע על מנהג העולם לשיר שירים כאלה נגד הגמרא.
אני מבקש לדעת הלכה למעשה אם מותר להביא זמר לשיר בחתונה או שאר שמחה של מצוה שירים עם מילים של פסוקים, או אולי עדיף להזמין נגנים בלי זמר? ומה הדין לחבר שירים למילים של קודש שלא לשם שמים, אלא כדי להתפרנס מזה? (more…)