Posts Tagged ‘סוכות’

סוכות והושענא רבא

Sunday, September 5th, 2010

המאמר נלקח מהספר שער יוסף להר’ יוסף שני

ארבעת המינים כולם בשכינה וכולם נמשלו במדרש על הקב”ה המרחם עלינו, ו”פרי עץ הדר” הוא תקון כל פגמינו, וע”י התשובה והתקון שעשינו נהיו “הדר”. ו”כפות תמרים” זה הקב”ה שעל ידו נמתקים כל הדינים שהם בבחינת תמר גי’ של עשר פעמים דין, והפעם הם כפותים ולא משוחררים להעניש. ו“ענף עץ עבות” זה הקב”ה שעל ידו מתגלים אותות הגאולה בבחינת “הרי ישראל ענפכם תתנו”. ע”י הצדיקים שנמשלו להדסים וכמ”ש והוא עומד בין ההדסים1. “וערבי נחל”. הוא סוד הפרדת הערב רב מישראל שהם בחינת הצפצפה הפסולה הבאים מרפ”ח נצוצים שלא נתקנו (וערבי גי’ רפ”ח), ואלו “ערבי נחל” הם ישראל הכשרים הדבוקים בחכמה שעליה נאמר נחל נובע מקור חכמה2 . ויהיו כולם קדושים ומחוברים בה’ לאחר פירודם מהערב רב, ויושפעו משלש מאות ושבעים האורות העליונים בחינות הרחמים והאהבה (ערבי נחל גי’ ש”ע). (more…)