Posts Tagged ‘צנוע’

קבלי על עצמך מעט – קבלי מה’ הרבה!

Monday, September 13th, 2010

בסיעתא דשמיא

  1. בספר הנפלא “טובך יביעו” של הרב זילברשטיין שליט”א הובא סיפור מדהים מדורנו אנו על הפסוק: “והיה לכם לציצית”– כשמזדמן לנו לעיתים לשמוע על מעשים גדולים הנעשים תחת השמש, המוכיחים בעליל שיש מנהיג לבירה השומר על בניו הנאמנים העושים כל שלאל ידם על מנת להדבק בו ובדכיו- התגובה הספונטאנית היוצאת מפינו היא שמעשים אלו משתייכים לדורות קדם, לתקופות שבהן חיו ענקי הרוח וגדולי היראה. היום, כך התרגלנו לומר, אין כוחנו בכך. (more…)