Posts Tagged ‘תשרי’

התשובה

Sunday, September 5th, 2010

מאמר זה הועתק מהקדמות הספרים “שדי תפוחים” ח”א-ב להר’ יוסף שני.

יתבונן האדם ויבין המשכיל כי האדם הוא בגדר סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. גופו עשוי עפר מן האדמה הכולל כמויות קטנות של שומן, ברזל, סוכר, סיד, זרחן, אשלגן, מגנזיום וגפרית, אשר מחירם כחמרים כימיים בכמות הנמצאת באדם בינוני, עולה סכום קטן מאד. אך לא זה כל האדם, כי הנפש השוכנת בקרבו היא האדם האמיתי כשחמרים אלה הופכים להיות גוף ומלבוש ומדור לנפש רוחנית זו. נפש זו היא המייחדת את האדם מן הדומם, הצומח, והחי שאינו מדבר, ומבדילה בין אדם למשנהו בתכונות אופי, משכל וכדומה, ומצויה היא בכל בני האדם. (more…)

חדש תשרי והמועדים בתלמוד ובקבלה

Sunday, September 5th, 2010

המאמר נלקח מהספר שער יוסף להר’ יוסף שני

חדש תשרי הוא השביעי בשנים עשר החדשים, כי החדשים מתחילים מניסן, ככתוב1 “החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה”. וכל מצוות המועדים שבתשרי מוזכרים בתורה2 על החודש השביעי, ולמרות זאת הוא ראש השנה לשנים3. לכאורה דבר מוזר שהחדשים והשנים לא הולכים יחד, וההגיון מחייב שר”ה לשנים יהיה בחדש הראשון לשנה ולא בחדש אחר, ומדוע אין הדבר כן, יתר על כן ההגיון אומר שלנו היהודים המאמינים בבריאת העולם, ר”ה צריך להיות קשור בזמן הבריאה, כשתחילת הבריאה תקבע כראש השנה לשנים. אך לא כן הוא, אעפ”י שכולם מודים שהראשון לתשרי הוא ר”ה לשנים, נחלקו חכמי ישראל 4 אימתי נברא העולם אם בתשרי או בניסן. (more…)